ul. Podchorążych 15a, 68-200 Żary
+48 609 192 346
self-psycholog@wp.pl

Polityka prywatności

Created with Sketch.

Polityka prywatności

Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa, z siedzibą w Żarach, ul. Paderewskiego 58/38, 68-200, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa, z siedzibą w Żarach, ul. Paderewskiego 58/38, 68-200 (dalej jako Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa  lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa?

Mogą Państwo skontaktować się z nami:

 1. za pomocą e-maila: self-psycholog@wp.pl
 2. za pomocą telefonu: (+48) 609192346
 3. za pomocą formularzu kontaktowego znajdującego się na stronie self-psycholog.pl

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa?

Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. świadczeniem usług psychologicznych i psychoterapeutycznych
 2. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej formularza;

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa?

Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko,
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: numer telefonu, adres e-mail;

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

 1. Jeśli korzystają Państwo z usług psychologicznych i psychoterapeutycznych
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie żądanych działań przed zawarciem umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie usługi)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
 1. Jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowych prowadzonej przez ADO:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danychart. 6 ust. 1 lit. a RODOPrzez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)art. 6 ust. 1 lit f RODOPrzez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

SKĄD ADO POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

Klienci:Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Użytkownicy formularzy kontaktowychDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub w trakcie kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

Klienci:Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi lub wystawienia faktury.
Użytkownicy formularzy kontaktowychPodanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie / pytanie.

KOMU ADO MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  1. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
  2. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO?

W związku z przetwarzaniem przez Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, umożliwia kontakt:

 1. za pomocą e-maila: self-psycholog@wp.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

 1. za pomocą e-maila: self-psycholog@wp.pl

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych na podstawie wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa nie przetwarza Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Prywatna Praktyka Psychologiczna „Self” Katarzyna Skorupa wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.